قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
طبق مصوبه شورای پژوهشی واحد، از این پس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه گروههای آموزشی، ملزم به شرکت در دو جلسه دفاع مربوط به رشته تحصیلی خود می باشند و فرم تایید شده شرکت در جلسات دفاع را می بایست قبل از برگزاری جلسه دفاع خود، به دفتر پژوهشی واحد ارائه نمایند.
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 08:35 | تعداد نمایش : 66