اطلاعیه ها

برنامه زمان بندی برگزاری جلسات دفاع در هفته جاری:

عارفه محسنی:  رشته: مشاوره مدرسه - تاریخ دفاع: 98.4.24 - ساعت: 13

حسنعلی دهقانی رشته: حسابداری - تاریخ دفاع: 98.4.25 - ساعت: 9
ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه
لزوم ثبت نام در سامانه پژوهشیار جهت انجام امور پایان نامه 
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دو جلسه دفاعتقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی علوم تربیتی و مشاوره در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی حسابداری و مدیریت مالی در 6 ماهه اول سال 98

(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)
تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)زمان حضور هفتگی مدیران گروه های آموزشی کارشناسی ارشد جهت رسیدگی به امور پایان نامه ها