دفاعیات
از این پس زمان بندی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، در این بخش قرار می گیرد.