دفاعیات
برنامه زمان بندی برگزاری جلسات دفاع در هفته جاری:

رضا دهقانی فیروزآبادی:  رشته: مدیریت بازرگانی (بازرگانی داخلی) - تاریخ دفاع: 98.5.1 - ساعت: 11

فاطمه فتاحی رشته: علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) - تاریخ دفاع: 98.5.2 - ساعت: 10:30