حوزه اداری و مالی
دانلود فایل تخفیف شهریه ماده 10
دانلود فایل تخفیف شهریه ماده 11
دانلود فایل تخفیف شهریه ماده 13
دانلود فایل تخفیف شهریه ماده 15,16,17
موارد تخفیف شهریه 95
دستورالعمل تخفیف مربوط به نیمسال دوم سال 1396