حوزه پژوهشی

 

کارآموزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
پروژه
 
فرم پيشنهاد پروژه پاياني
 
فرم درخواست معرفي نامه پروژه پاياني
 

 
فرم اعلام نمره ساير پروژه هاي گروه عمران

 

پایان نامه کارشناسی ارشد
 
1 مراحل اداری تصویب پایان نامه PDF Doc
2 فرم طرح موضوع پایان نامه در شورای گروه PDF Doc
3 فرم درخواست تایید استاد راهنما (مختص اعضای هیات علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی)
 
PDF Doc
4 فرم درخواست تغییر استاد راهنما PDF Doc
5 فرم پروپوزال PDF Doc
6 چک لیست نگارش پروپوزال PDF Doc
7 فرم تعهدنامه دانشجو و اساتید راهنما و مشاور در قبال نتایج پایان نامه PDF Doc
8 فرم تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و اسکان اساتید راهنما و مشاور PDF Doc
9 فرم درخواست صدور معرفی نامه PDF Doc
10 فرم الف PDF Doc
11 فرم گزارش پیشرفت کار PDF Doc
12 راهنماي نگارش پايان نامه (پاییز 98) PDF Doc
13 شیوه نامه استناددهی به روش APA PDF Doc
14 چک لیست نگارش پایان نامه PDF Doc
15 فرم ب PDF Doc
16 مراحل اداری برگزاری جلسه دفاع PDF Doc
17 فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع PDF Doc
18 فرم شماره 1 (فرم ارزیابی مدیریت پژوهش از پایان نامه) PDF Doc
19 فرم شماره 2 (فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه) PDF Doc
20 فرم شماره 3 (فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه)  PDF Doc
21 فرم شماره 4 (فرم انصراف از ارائه مقاله) PDF Doc
22 فرم منشور اخلاق پژوهش  PDF Doc
23 فرم تعهد اصالت پایان نامه PDF Doc
24 درجه بندی نمرات پایان نامه PDF Doc
25 فرم تایید اصلاحات پایان نامه PDF Doc
26 فرم تصویب نامه PDF Doc
27 فرم تحویل نسخ پایان نامه PDF Doc
28 فرم شرکت در جلسات دفاع PDF Doc
29 فرم تعهد انتظار دانشجو PDF Doc
30 آرم واحد اردکان PDF Doc