حراست
مدير حراست واحد : سيد محمود ميراحمدي اردکاني 
تلفن تماس : 03527274439
آدرس ايميل :mirahmadi34@yahoo.com