معرفي رئيس واحد
رياست محترم واحد : دکتر امیر ادبی اردکانی
رشته تحصیلی: شیمی
مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار