دفتر امور پژوهشی

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار و مجلات نامعتبر

فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه علمی وزارتین

فهرست مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

توزیع رشته ای مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست نشریات داخلی دارای اعتبار وزارت علوم - اردیبهشت ماه 1392

فهرست نشریات نامعتبر خارجی - مهر ماه 1392


نکته: طبق بخشنامه سازمان مرکزی، دو مورد اصلی در تشخیص نشریات بی اعتبار، تقاضای وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا پذیرش مقاله و نیز آدرس الکترونیکی نشریه می باشد. (نشریات بی اعتبار اغلب از پست های الکترونیکی رایگان در سایت های yahoo و نظایر آن استفاده می کنند)نگارش گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

دستوراالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی